އަކުރުގެ އަގު

ފުރިހަމަ ލައިސަންސްގެ އާންމު އަގު

00. 2,395 ރ

ކިޔަވާކުދިން

70% ޑިސްކައުންޓް

719.00ރ

ޖީ.އެސް.ޓީ. ހިމަނާފައި

އޯޑަރު ކުރައްވާ

ސަރުކާރު

40% ޑިސްކައުންޓް

1,437.00ރ

ޖީ.އެސް.ޓީ. ހިމަނާފައި

އޯޑަރު ކުރައްވާ

ސްކޫލް

50% ޑިސްކައުންޓް

1,197.00ރ

ޖީ.އެސް.ޓީ. ހިމަނާފައި

އޯޑަރު ކުރައްވާ

އިތުރު ޑިސްކައުންޓް؟

ހިނގާ ވާހަކަ ދައްކަން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑިސްކައުންޓް ނިޒާމާއި ތިޔަބޭފުޅުންގެ ބޭނުންތަކާއި ނުބައްދަލު ނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނާއި ގުޅުއްވާލައްވާށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނާއި ގުޅުއްވާ

އަކުރު 7 ދުވަހަށް ހިލޭ އަޖުމަ ބައްލަވާ

ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

އާންމު ސުވާލު

ގަންނަން ކިހިނެއް ހަދާނީ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ އޯޑަރުތަކަށް ފައިސާ ބަލައިގަންނަނީ ޕޭޕެލް މެދުވެރިކޮށެވެ. ޕޭޕެލް އަކީ އިންޓަރނެޓުގައި ވަރަށް އިތުބާރު ހިފޭ ، ފައިސާ ބަލައިގަންނަ ކުންފުންޏެކެވެ. ޕޭޕެލް ޑެބިޓް އަދި ކުރެޑިޓު ކާރޑު ބަލައިގަނެއެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ ކުންފުންޏާ ގުޅޭ ޑިސްކައުންޓް ޕެކޭޖެއް މިތާކުން ނުފެނެ. ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭނެތަ؟

ނުލިބެންވީ ސަބަބެއް ނެއް. މިގަނޑުގެ ތިރީގައި ވާ ފޯމް ބޭނުން ކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގުޅުއްވާލައްވާށެވެ.

އަކުރު ގަތުމަށް ފަހު އެކްޓިވޭޓު ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

އަކުރު ގަތުމަށް ފަހު މުއާމަލާތް ފުރިހަމަ ވިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޕޭޕެލިން އެންގުމުން, އަކުރު އެކްޓިވޭޓު ކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފުސީލު އީމޭލުން އަންގާނަމައެވެ.

އަޅުގަންޑުގެ އެބަހުރި އިތުރު ސުވާލު. ކިހިނެއް ހަދާނީ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ އީމޭލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވާލައްވާށެވެ. help@xiosis.com

އޯޑަރު ކުރައްވާ

ކިޔަވާކުދިންނާއި, ސަރުކާރު އޮފީސް ތަކާއި ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ބޭނުމަށް ނަންގަވާނަމަ، ތިރީގައި ވާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް އޯޑަރު ކުރައްވާށެވެ. ފޯމު ފުރުއްވާއިރު މި މައުލޫމާތު ހިމަނަން ހަނދުމަކުރަވައްޗެވެ.

  ކިޔަވާކުދިން
 1. ސްކޫލްގެ ނަން
 2. ސްކޫލާއި ގުޅޭނެ ނަމްބަރު
 3. އިންޑެކްސް ނުވަތަ ސްކޫލްގެ އައިޑީ ނަމްބަރު
  ސަރުކާރު އޮފީސްތަކަށް
 1. އޮފީހުގެ ނަން
 2. އޮފީހުން ގުޅޭނެ ނަންބަރެއް
 3. މަގާމް
 4. ބޭނުންވާ ލައިސަންސްގެ އަދަދު
  ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒުތަކަށް
 1. މަރުކަޒުގެ ނަން
 2. އޮފީހުން ގުޅޭނެ ނަންބަރެއް
 3. މަގާމް
 4. ބޭނުންވާ ލައިސަންސްގެ އަދަދު
  އެހެނިހެން ފަރާއިތަކަށް
 1. ކުންފުނީގެ ނަން
 2. އޮފީހުން ގުޅޭނެ ނަންބަރެއް
 3. މަގާމް
 4. ބޭނުންވާ ލައިސަންސްގެ އަދަދު