އަކުރު 2013 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ޒިއޯސިސް އަކުރު 2013 7 ދުވަސް ވަންދެން ހިލޭ ޓެސްޓު ކުރެވޭނެއެވެ.

އަކުރު 2013 ވިންޑޯސް 32ބިޓު އަދި 64 ބިޓު ވާޝަންގައި ގިނަ 32ބިޓު ޕުރޮގުރާމާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ.

އަކުރު 2013 ބޭނުންކުރުމަށް ތިރީގައި ވާ ކަންތައް މަދުވެގެން ފުރިހަމަ ވާން ޖެހޭނެއެވެ.

ވިންޑޯސް އެކުސްޕީ ސާވިސް ޕެކް 2, 20 އެމްބީ ޑިސްކު ޖާގަ އަދި 256 އެމްބީ ރޭމް.


އާންމު ޕުރޮގުރާމް އިންސްޓޯލު ކުރާހެން އިންސްޓޯލު ކުރައްވާށެވެ. އިތުރު އެހީއެއް ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ، އިންސްޓޯލް ކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ބައްލަވާށެވެ.